ကနုတ်ပုံ သဘာဝနီလာနှင့်စိန် လည်ဆွဲ

Ks15,100,000.00

GJ01669

နီလာ ၁၅ပွင့် – ၈.၉၈ ကာရက်
စိန် ၄၆၆ ပွင့် – ၄.၆၆ ကာရက်
၁၂ ပဲရည်ရွှေ – ၄၅.၅၄ ဂရမ်

Schedule an appointment
]