ပစ္စည်းအလဲ/အရောင်း


သင်ဝယ်သွားသောပစ္စည်းကိုအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် စိတ်မကျေနပ်ပါက ပြန်ရောင်းလ ျှင် ဝယ်ဈေးကို ၂၀% ကိုနှိမ်ပြီး ပြန်ယူပေးပါသည်။ အကယ်၍ စိန်သီးသန့် အထည်ဖြစ်လ ျှင် ဝယ်ဈေးကို ၁၀% နှိမ်ပြီး ပြန်ယူပေးပါသည်။


ဆိုင်မှဘယ်အထည်မဆို လဲမည်ဆိုလ ျှင် ဝယ်ဈေးဧ။် ၁၀% ကိုနှိမ်ပြီး ပြန်လဲနိုင်ပါသည်။ သို့သော် လဲမည့်ပစ္စည်းသည် ဝယ်ယူခဲ့သောပစ္စည်းထက် တန်ဖိုးပိုများရပါမည်။ အကယ်၍ တန်ဖိုးပိုနည်းသည့်ပစ္စည်းနှင့်လဲမည်ဆိုလ ျှင်တော့် ၂၀% နှိမ်ပါမည်။


ပစ္စည်းအရောင်းအလဲလုပ်ချိန်တွင် ဆိုင်မှ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းသည် ပစ္စည်းအနာအစာရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပြီးမှသာပြန်လက်ခံပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ ပျက်စီးမှုတစ်ခုခုရှိပါက ပစ္စည်းတန်ဖိုးကိုပို၍နှိမ်မည်ဖြစ်ပါသည်။


မိမိစိတ်ကြိုက်အော်ဒါထည်များကိုတော့် ပြန်အရောင်းအလဲလက်မခံပါ။